MENU
Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALLE BEDRIJVEN BEHORENDE TOT DE GIELISSEN GROEP

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Gielissen’s Bedrijven B.V., daaronder begrepen de aan haar gelieerde Nederlandse vennootschappen, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna volgend aangeduid worden met: wij.

1.2 Onder wederpartij wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, degene die aan ons een opdracht verstrekt, degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degenen tot wie wij in enige rechtsbetrekking staan.

1.3 Onder producten worden verstaan zaken, diensten (w.o. advies, informatieverstrekking, bemiddeling) en aanneming van werk (waaronder projecten).

1.4 Onder fabriek wordt verstaan onze bedrijfsterreinen, fabrieken en/of magazijnen en/of de bedrijfsterreinen, fabrieken en/of magazijnen van de derden van wie wij de zaken betrekken.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze aanbiedingen (w.o bijlagen, beschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen etc.) van met ons gesloten overeenkomsten (w.o. opdrachten, aannemen van werk etc.) en van alle overige, waaronder in de toekomst, met ons aan te gane rechtsbetrekkingen.

2.2. Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2.3 Verwijzing door de wederpartij naar door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, worden door ons hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 De wederpartij is niet gerechtigd informatie die hij in het kader van de offerte van ons ontvangt, zoals ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, modellen, programma's etc., te gebruiken indien de overeenkomst niet tot stand komt, tenzij wij, tegen een in redelijkheid door ons vast te stellen vergoeding, daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming verlenen. Alle intellectuele rechten blijven ons eigendom tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3 AANBOD
3.1 Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en gelden gedurende vier weken, tenzij de aanbieding anders vermeld.

3.2 Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst, onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren tenzij uitdrukkelijk en slechts voor zover schriftelijk, anders door ons is aangegeven.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING
4.1 De overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door onze opdrachtbevestiging, tenzij de wederpartij binnen zeven werkdagen na datum van verzending na de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren heeft kenbaar gemaakt.

4.2 Indien een aanvaarding door de wederpartij van ons aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

4.3 Indien de opdracht van de wederpartij slechts toeziet tot het maken van foto's, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc. zonder dat nadien een nadere overeenkomst tot stand komt, is de wederpartij gehouden alle gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 5 PRIJS
5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten, gebaseerd op een continu werkproces en prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het moment van aanbieding.

5.2 Wijzigingen c.q. prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering, (zoals bijvoorbeeld in arbeidsloon, transportkosten, verhogingen en/of nieuwe belastingen of heffingen of energieprijzen of andere prijsbepalende factoren) zullen steeds door ons worden doorberekend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit, op verzoek van de wederpartij, verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

5.4 Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken c.q. ingeval de wederpartij ondanks daartoe in gebreke te zijn gesteld, niet de noodzakelijke informatie verschaft en/of ingeval zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de wederpartij, ten gevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons in rekening gebracht.

5.5 Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim ingeval wij in verzuim zouden zijn. Gedurende het verzuim van de wederpartij is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in verzuim is, worden door ons in rekening gebracht.

5.6 Kosten van ter beschikking gestelde materialen, of ter beschikking gestelde faciliteiten welke niet in ons aanbod c.q. in de overeenkomst vermeld staan, kunnen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 6 OPSLAG
6.1 De prijs van de opslag van een door ons geleverde zaak is nimmer vervat in de koop en leveringsovereenkomst ter zake van deze zaak, tenzij anders overeengekomen.

6.2 De zaken in eigendom van de wederpartij, welke bij ons zijn opgeslagen, zijn tevens door ons verzekerd, zulks op basis van een evenementendekking. Op de verzekering zijn van toepassing de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschade (NBZB 2006) met supplement NBZB 2006, dan wel de laatste versie hiervan.

Artikel 7 UITVOERING VAN WERK EN LEVERING
7.1 Ingeval het door ons te leveren product bestaat uit het verrichten van diensten verplichten wij ons om ons naar beste kunnen in te spannen. Wij zijn niet verplicht tot een resultaat.

7.2 Ingeval de overeenkomst is te kwalificeren als aanneming van werk, zijn wij slechts verplicht tot het resultaat zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

7.3 Wij zijn ten allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen dan wel uit te besteden.

7.4 Door ons opgegeven termijnen zijn nimmer aan te merken als fatale termijnen tenzij ongeacht de aard van de overeenkomst zulks schriftelijk door ons anders is overeengekomen. Bij niet tijdige voldoening aan een verbintenis dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

7.5 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst met zich meebrengt dat wij een zaak leveren, dan zullen de te leveren zaken door ons op een overeengekomen plaats worden opgebouwd, gemonteerd of geïnstalleerd, tenzij anders overeengekomen. Levering geschiedt op de door ons gestelde tijdstippen welke tijdstippen door ons aan de wederpartij zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden de zaak op de vastgestelde afleveringstijdstippen in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (w.o. opstal-, vracht en stallingskosten) conform het bij ons, of het plaatselijk geldende tarief, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht, tenzij is overeengekomen dat wij de zaak zullen opslaan. Indien is overeengekomen dat wij de zaak opslaan is artikel 6 van toepassing.

7.6 Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering ook als de eigendom van de zaak door ons nog niet is overgedragen. Ingeval de zaken slechts in gebruik zijn gegeven, blijven de zaken voor rekening en risico van de wederpartij tot het moment dat de wederpartij deze aan ons heeft teruggeven.

7.7 Ingeval is overeengekomen dat de zaak door ons op een overeengekomen plaats wordt geïnstalleerd en/of gemonteerd, treedt geen wijziging in het bepaalde hiervoor genoemd.

Artikel 8 TERUGGAVE MATERIAAL
8.1 De wederpartij is verplicht zaken die hij van ons in zijn gebruik (bijv. huur) krijgt na ommekomst van de termijn waarvoor hij de zaken in gebruik heeft gekregen, onmiddellijk en op eerste verzoek van ons, voor eigen rekening en risico te demonteren en aan ons terug te geven in de staat waarin wij de zaken aan de wederpartij in gebruik hebben gegeven, dan wel ons alle gelegenheid te geven (o.a. door toegang te verschaffen tot de zaken) de zaken door ons te (laten) demonteren, één en ander voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.2 Wij verplichten ons de teruggegeven zaken te inspecteren en binnen een termijn van veertien dagen bij de wederpartij schriftelijk te reclameren ingeval er gebreken, beschadigingen zijn geconstateerd.

Artikel 9 INSPECTIE EN RECLAMATIES
9.1 De wederpartij is gehouden het product, zodra deze door hem is ontvangen en/of de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.3 zijn verricht, te inspecteren en vast te stellen of het product in orde is en/of de werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht zijn uitgevoerd.

9.2 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door ons geleverde producten, als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden, als ten aanzien van de factuurbedragen, dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van het product respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de facturen schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.

9.3 Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 30 dagen, schriftelijk bij ons te reclameren.

9.4 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en/of afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maten of afwerking kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

9.5 Reclamaties met betrekking tot een bepaald product laten de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot andere producten en/of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

Artikel 10 BETALING
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door de wederpartij te geschieden uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

10.2 Verrekening is niet toegestaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10.3 Betaling moet geschieden in Euro’s, dan wel, ingeval zulks schriftelijk is overeengekomen, in buitenlandse valuta tegen de koers van de dag die is overeengekomen bij gebreke waarvan betaling dient te geschieden in Euro’s tegen de koers van de dag der betaling.

10.4 Bij niet betaling binnen de in artikel 10.1 genoemde termijnen is een contractuele rente verschuldigd gelijk aan 2% per maand of een gedeelte van de maand van het totale bedrag van de rekening.

10.5 Ingeval met betrekking tot een door de wederpartij aan ons te betalen bedrag een betalingstermijn is overeengekomen, is het door de wederpartij aan ons verschuldigde, desalniettemin onmiddellijk en ineens opeisbaar ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.

10.6 Het in artikel 10.5 gestelde geldt ook ingeval de wederpartij in verzuim is met enige andere op hem jegens ons rustende verplichting.

10.7 Indien de wederpartij in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen geraakt, komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons krachtens gesloten en nog te sluiten overeenkomsten aan de wederpartij afgeleverde en af te leveren zaken totdat de betalingsverplichtingen voor al deze zaken geheel is voldaan.

11.2 Indien wij krachtens overeenkomsten als in artikel 11.1 bedoeld tevens ten behoeve van de wederpartij door deze te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom als in artikel 11.1 genoemd tevens totdat de wederpartij ook deze vorderingen van ons geheel heeft voldaan.

11.3 Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die wij tegen de wederpartij mochten verkrijgen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten zoals hiervoor in artikel 11.1 en 11.2 bedoeld.

11.4 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

11.5 De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. De wederpartij is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot zaken die in eigendom aan ons toebehoren ten spoedigste aan ons te berichten en is gehouden de schade aan die zaken ontstaan volledig te vergoeden ongeacht de oorzaak daarvan. De schadevergoeding als bedoeld in de vorige zin bedraagt ten minste de nieuwwaarde onverminderd de verdere aansprakelijkheid van de wederpartij voor schade wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk teruggegeven van ons in eigendom toebehorende zaken. Bij niet nakoming van deze verplichting(en) wordt de gehele met de overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar.

11.6 Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalings-verplichtingen jegens ons tekortschiet of wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

11.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van ons:
1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven.
2. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
3. de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het verkopen in het kader van zijn normale bedrijfs-uitoefening, van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken, te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
4. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ons.
5. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 12 ANNULERING
12.1 Alle kosten welke gemaakt zijn, worden ingeval de wederpartij geheel of gedeeltelijk annuleert, aan de wederpartij in rekening gebracht, daaronder begrepen het aan de geannuleerde overeenkomst toe te rekenen gedeelte van doorlopende kosten, kosten van geboekte dagen, gereserveerde personen en materialen alsmede gederfde winst.

12.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de wederpartij dusdanige veranderingen in de overeenkomst aanbrengt waardoor de overeenkomst naar ons oordeel redelijkerwijs niet meer uitvoerbaar is, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst in elk stadium voortijdig te beëindigen. Deze beëindiging laat onverkort de verplichting van de wederpartij om alle tot de voortijdige beëindiging gemaakte kosten alsmede de kosten veroorzaakt door de voortijdige beëindiging alsnog aan ons te voldoen.

Artikel 13 GARANTIE
13.1 Ingeval de overeenkomst inhoudt dat het door ons geleverde product en/of het door ons opgeleverde werk en/of project door de wederpartij gedurende een periode langer dan 6 maanden in de overeengekomen constellatie blijft bestaan garanderen wij dat de producten en/of onderdelen daarvan zoals door ons geleverd deugdelijk zijn, mits de wederpartij alle door ons gegeven instructies t.a.v. de producten en/of onderdelen daarvan nauwkeurig heeft opgevolgd en de producten normaal zijn gebruikt, mits t.a.v. de producten en/of onderdelen daarvan waarvoor door ons schriftelijk is geadviseerd een onderhoudsovereenkomst met ons af te sluiten (m.n. t.a.v. door ons geleverde
elektronica), door de wederpartij met ons een onderhoudsovereenkomst is afgesloten en mits de gebreken geen gevolg zijn van normale slijtage.

13.2 Ingeval van garantie als genoemd in artikel 13.1 heeft deze een looptijd van 6 maanden vanaf de levering en/of oplevering.

13.3 De garantie als genoemd in artikel 13.1 strekt niet verder dan de verplichting van ons tot kosteloos herstel van alle gebreken.

13.4 De wederpartij moet ons in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen, bij gebreke waarvan de aanspraken van de wederpartij komen te vervallen.

Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID WEDERPARTIJ
14.1 De wederpartij is aansprakelijk voor schade die door de wederpartij of door diens medewerkers of door de wederpartij ingeschakelde derden aan ons en aan onze eigendommen en/of aan door ons ingeschakelde personeelsleden en/of derden, wordt toegebracht.

14.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor de door hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.

14.3 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven.

14.4 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de aanbieding in werking treden, zijn voor rekening van de wederpartij.

14.5 De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken betrekking hebbende op en/of voortvloeiende uit een aangegane overeenkomst met ons, voor zover deze vallen onder de aansprakelijkheid van de wederpartij zoals in de voorgaande leden is uiteengezet.

Artikel 15 EIGEN AANSPRAKELIJKHEID
15.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van ons, dan wel indien de schade een gevolg is van dwingend rechtelijke productaansprakelijkheid. In het laatste geval zijn wij aansprakelijk slechts voor zover en tot de hoogte als de wet zulks bepaalt.

15.2 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade (ook niet ingeval van productaansprakelijkheid). Wij zijn evenmin aansprakelijk voor bedrijfsschade ingeval van productaansprakelijkheid.
Artikel 16 ZAKEN VAN DE WEDERPARTIJ

16.1 De wederpartij garandeert ons dat de door hem ter beschikking te stellen gegevens, materialen, constructies en voorzieningen tijdig en op passende wijze aan ons ter beschikking worden gesteld, en wel zodanig dat wij onze werkzaamheden op de meeste efficiënte wijze kunnen uitvoeren, bij gebreke waarvan de wederpartij gehouden is de hierdoor veroorzaakte extra kosten en/of schade aan ons te vergoeden.

16.2 De kosten van in en uitpakken, montage en demontage van de in artikel 16.1 bedoelde zaken zijn voor rekening van de wederpartij.

16.3 De zaken van de wederpartij, die overeenkomstig de bepaling van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, alsmede de zaken van de wederpartij welke bestemd zijn om in, aan, op of bij het werk te worden tentoongesteld, zullen door ons slechts naar de plaats van het werk worden vervoerd, indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Daarbij wordt tevens bepaald ten laste van welke partij de kosten van dit vervoer komen.

16.4 Tijdens het vervoer als bedoeld in artikel 16.3, alsmede tijdens het laden, het lossen en verblijf in de tentoonstellingsruimte zijn de zaken, indien voor onze rekening en risico getransporteerd, verzekerd. Op de verzekering zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Nederlandse Beursgoederenpolis 2006 (NBGP 2006) en de all-risk clausule G13.

16.5 Het risico van diefstal, vermissing en/of zoekraken is slechts gedekt na sporen van braak aan het deugdelijk afgesloten pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden. Ingeval deze omstandigheid zich voordoet, zijn wij hiervoor nimmer aansprakelijk en komt zulks dus voor rekening en risico van de wederpartij. De bewijslast dienaangaande ligt tevens bij de wederpartij.

Artikel 17 OVERMACHT
17.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade indien wij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan onze verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen wegens overmacht.

17.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: iedere omstandigheid waarbij wij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog, uitgegeven negatief reisadvies, molest, oproer, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, waterschade, bedrijfsbezetting, werkstaking, defecten aan machinerieën, (gewijzigde) overheidsmaatregelen. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan wij afhankelijk zijn, de organisator van de tentoonstelling of het evenement of de exploitant van de daarvoor bestemde lokaliteit, voor de uitvoering van de overeenkomst niet aan de (contractuele) verplichtingen jegens ons voldoen, tenzij zulks aan ons verwijtbaar is.

17.3 Ingeval van overmacht hebben wij het recht om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enig betalen van schadevergoeding.

17.4 Ingeval het alsnog nakomen van de verplichtingen een verhoging van de kosten met zich meebrengt, zijn deze voor de rekening van de wederpartij.

Artikel 18 ONTBINDING
18.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn voldoet aan enige (betalings) verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag voor surséance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, liquidatie van de onderneming van de wederpartij of indien ten laste van de wederpartij conservatoir/executoriaal beslag wordt gelegd, zullen wij gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden. Het voorgaande laat de overige rechten van ons onverlet.

18.2 De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.

18.3 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoege van ons, zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

18.4 Weigering van de afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

18.5 De wederpartij verplicht zich om op ons eerste schriftelijke verzoek volledige inzage te verschaffen omtrent haar kredietwaardigheid aan de hand van door een registeraccountant opgestelde stukken, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 19 INTELLECTUELE ABSOLUTE RECHTEN/GEHEIMHOUDING
19.1 Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij alle intellectuele absolute rechten (w.o. auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht enz.) op al onze ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes enz. Voornoemde rechten blijven ons eigendom, ongeacht of aan ons voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

19.2 De in artikel 19.1 genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

19.3 De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie van ons. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel en artikel 19.1 betrekking hebben, alsmede onze bedrijfsgegevens. De wederpartij verplicht zich haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsverplichting op te leggen van de strekking als deze bepaling.
AANNEMING VAN WERK

Artikel 20 UITVOERINGSDUUR EN OPLEVERING
20.1 Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is bepaald in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid voorgeschreven rust of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

20.2 Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor onze rekening komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de arbeiders en/of machines niet kan worden gewerkt.

20.3 Wij hebben recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van ons kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

20.4 Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, zijn wij aan de wederpartij per werkbare werkdag een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van 50,- euro, tenzij een ander bedrag is overeengekomen.

20.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij aan ons te worden vergoed.

Artikel 21 OPNEMING EN GOEDKEURING
21.1 Op een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar onze mening voltooid zal zijn, nodigen wij de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in onze aanwezigheid en strekt ertoe, te constateren of aan de verplichtingen uit de overeenkomst is voldaan.

21.2 Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan ons binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige gebreken.

21.3 Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling aan ons verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.

21.4 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.

21.5 Kleine gebreken, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.

21.6 Tenzij anders is overeengekomen, beloopt de onderhoudstermijn 30 dagen en gaat deze onmiddellijk in na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 22 AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING
22.1 Na oplevering en indien partijen een onderhoudstermijn zijn overeengekomen, na het verstrijken van deze onderhoudstermijn zijn wij niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens opzet of grove schuld en het gebrek door de wederpartij redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de wederpartij van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

22.2 De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet-ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

Artikel 23 SCHORSING, BEEINDIGING VAN HET WERK IN
ONVOLTOOIDE STAAT
23.1 De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die wij ten gevolge van de schorsing moeten treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die wij lijden ten gevolge van de schorsing, dient door de wederpartij te worden vergoed.

23.2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat komt deze niet voor onze rekening.

23.3 Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, zijn wij bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient de wederpartij het reeds uitgevoerde gedeelte aan ons te betalen.

Artikel 24 MEER- EN MINDERWERK
24.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
- ingeval van wijzigingen in de overeenkomst, dan wel voorwaarden van uitvoering;
- ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
- ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
- in de gevallen als bedoeld in artikel 23 eerste lid.

24.2 Eventuele wijzigingen zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onze aanspraken op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

Artikel 25 CAR-VERZEKERING
25.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de wederpartij de verplichting om voor het werk Constructie All Risks (C.A.R.)-verzekering af te sluiten, zodanig dat wij daarop medeverzekerd zijn. De voorwaarden dienen op ons verzoek bij de wederpartij ter inzage te liggen.
SLOTBEPALINGEN

Artikel 26 GESCHILLENREGELING
26.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

26.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 27 TAAL
27.1 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde tekst van deze voorwaarden is bindend.

27.2 Indien van een in de Nederlandse taal gestelde overeenkomst tussen ons en de wederpartij een vertaling wordt vervaardigd, hetzij door ons, hetzij door de wederpartij dan wel een derde, dient deze vertaling uitsluitend ter informatie maar mist bindende kracht.